Algemene voorwaarden

Hieronder vindt u de algemene voorwaarden voor deelname aan de Heuvelrug Wandeltocht.

Algemeen

1. De Heuvelrug Wandeltocht wordt georganiseerd door Rotary Club Veenendaal Regio.

2. De Heuvelrug Wandeltocht, hierna te noemen het evenement, is een recreatieve wandeltocht zonder wedstrijdelement.

3. Voor dit evenement wordt onder wandelen c.q. marcheren verstaan:

het zich zodanig voorwaarts bewegen dat met de voeten voortdurend contact met de grond wordt gemaakt en het lichaamsgewicht beurtelings van het linker- of rechterbeen wordt overgebracht.

4. Snelwandelen en/of in looppas voortbewegen is derhalve niet toegestaan.

5. Passeren is toegestaan indien hierdoor geen hinder ontstaat dan wel logischerwijs kan ontstaan bij en/of voor andere deelnemers.

6. De deelnemer dient de voor hem of haar aangegeven route te volgen.

7. Het meenemen van honden is toegestaan onder voorwaarde dat het dier gedurende het evenement te allen tijde is aangelijnd. Incidenteel kan het voorkomen dat de deelnemers met aangelijnde hond(en) een aangepaste route dienen te volgen.

8. De door de deelnemers te dragen kleding dient in overeenstemming te zijn met de goede zeden waarbij in ieder geval het bovenlichaam bedekt dient te zijn.

Deelname en inschrijving

9. Deelname geschiedt vrijwillig en op eigen risico.

10. De deelnemer verklaart zich ermee bekend te zijn dat deelname aan dit evenement een goede psychische- als fysieke gezondheid vereist en door hier aan deel te nemen hij of zij verklaart aan deze eis te voldoen.

11. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden zoals door het bestuur van comité Heuvelrug Wandeltocht bepaald

12. Limitering van de inschrijving kan plaats vinden

13. Inschrijvingen zijn strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.

14. Indien er na inschrijving wordt afgezien van deelname, bestaat er geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

Verboden

15. Het is deelnemers niet toegestaan om gebruik te maken van:

– vervoersmiddelen

– een of meer voorwerpen die, anders dan als gebruikt als prothese, de lichaamsfunctie(s) van de deelnemer, benodigd voor het uit oefenen van de bewegingen zoals beschreven in artikel 3 van deze voorwaarden, in overwegende mate aanvullen en/of vervullen dan wel ondersteunen;

16. Het is deelnemers verboden op enigerlei wijze:

– uiting te geven aan een politieke gezindheid;

– zich aanstootgevend te gedragen en/of te kleden;

– reclamevoorwerpen voorhanden te hebben

een en ander behoudens verleende toestemming van het bestuur.

17. Het is deelnemers niet toegestaan luid spelende radio’s, boxen dan wel andere geluidsdragers mee te dragen.

Aansprakelijkheid

18. Deelname geschiedt op eigen risico

19. De organisator c.q. het bestuur van Rotary Club Veenendaal Regio, hierna te noemen de organisatie, is niet aansprakelijk voor enige schade, op welke wijze dan ook ontstaan en in welke vorm dan ook geuit, als gevolg van zijn of haar deelname aan het evenement behoudens de schade ontstaan als direct gevolg van opzet en/of grove schuld toerekenbaar aan de organisatie.

20. De organisatie aanvaardt geen aansprakelijkheid voor beschadigingen aan of verlies van bezittingen dan wel eigendommen van de deelnemers.

21. Hetgeen bepaald in artikel 19 van dit reglement omtrent de uitsluiting van aansprakelijk heeft betrekking op elke vorm van directe- en/of indirecte schade waaronder doch niet uitsluitend de (ernstige) schadesoorten ten gevolge van letsel of overlijden.

22. De aansprakelijkheid van de organisatie blijft in totaliteit steeds beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de verzekering van de organisatie wordt uitbetaald met inbegrip van een eventueel bedrag aan eigen risico. Indien er vanwege opzet en/of grove schuld geen uitkering krachtens de verzekering mocht plaats vinden dan is de aansprakelijkheid in totaliteit beperkt tot maximaal een bedrag van €2.500,-.

23. De deelnemer vrijwaart de organisatie voor aansprakelijkheid voor schade aan derden als gevolg van een aan de deelnemer toe te rekenen handelen en/of nalaten met betrekking tot zijn of haar deelname aan het evenement.

24. De deelnemer dient bij deelname aan het evenement in ieder geval afdoende verzekerd te zijn voor aansprakelijkheid bij schade aan derden en schade die de deelnemer (of nabestaande) mocht lijden als gevolg van ziekte, letsel of overlijden door deelname aan het evenement.

Intellectueel eigendom

25. Door deelname aan het evenement verleent de deelnemer zijn of haar toestemming aan de organisatie voor het maken, opnemen, vastleggen, gebruiken, bewerken en/of openbaren dan wel verspreiden van foto’s, video’s en/of ander beeld- en geluidmateriaal van de deelnemer waarbij het materiaal door de organisatie kan worden ingezet voor promotionele- en/of commerciële doeleinden.

26. Het in artikel 25 van dit reglement benoemde materiaal blijft in eigendom van de organisatie.

Persoonsgegevens

27. Op de verwerking van persoonsgegevens door de organisatie in het kader van het evenement is de privacyverklaring van de organisatie van toepassing. Deze is te vinden op www.heuvelrugwandeltocht.nl/privacyverklaring

28. De deelnemer verleent door inschrijving voor het evenement toestemming aan de organisatie tot gebruik van persoonsgegevens voor het verzenden van informatie aan de deelnemer.

Overige bepalingen

27. De organisatie behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in routes, locatie startplaatsen en start- en/of finishtijden. De organisatie behoudt zich eveneens het recht voor om het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten wegens extreme weersomstandigheden dan wel andere calamiteiten waarbij dit in redelijkheid niet anders van de organisatie kan worden gevergd. Er bestaat alsdan geen recht op teruggave van de inschrijfgelden.

28. Aanwijzingen van de organisatie, politie en overige medewerkers dienen te worden opgevolgd.

29. De Wegenverkeerswet 1994 en het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 blijven tijdens de Heuvelrug Wandeltocht onverkort van kracht, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.

30. Overtreding van het bij of krachtens dit reglement gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

31. Door zich in te schrijven voor dit evenement verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met hetgeen in dit reglement bepaald.

32. In de gevallen waarin dit reglement niet voorziet beslist de organisatie van het evenement.

33. Op dit reglement en de door deelname aan dit evenement ontstane rechtsbetrekkingen is het Nederlands recht van toepassing.

34. In geval van geschillen treden de deelnemer en de organisatie eerst in overleg teneinde een beëindiging langs de minnelijke weg te bewerkstelligen alvorens zich hiervoor te wenden tot de bevoegde rechtbank.